English version


   MAPA STRONY
Na mocy decyzji Rady Fundacji z dnia 9. czerwca 2018 r. oraz postanowienia KRS z dnia 25. czerwca 2018 r. Fundacja znajduje się w stanie likwidacji

Bezpo¶rednim motywem, który sk³oni³ do podjêcia starañ o powo³anie Fundacji by³a przede wszystkim, sprzyjaj±ca podejmowaniu rozmaitych inicjatyw, atmosfera pocz±tku lat 90-tych XX w. Uznali¶my, ¿e warto stworzyæ instytucjê, która dawa³aby oparcie próbom nowego spojrzenia na ¶wiat istot ¿ywych w kategoriach zjawisk i w³asno¶ci elektronicznych oraz zwi±zanych z nimi pól elektromagnetycznych.

Akt za³o¿ycielski fundacji zosta³ podpisany w 1992 r., jej s±dowa rejestracja nast±pi³a w 1993 r. Przygotowuj±c statut uznali¶my, ¿e celem Fundacji bêdzie inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badañ w zakresie bioelektroniki oraz ich popularyzacja. A¿eby unikn±æ sporów o znaczenie s³owa bioelektronika; przyjêli¶my, ¿e bêdziemy pod nim rozumieæ badania nad naturalnym i sztucznie stwarzanym powi±zaniem w³asno¶ci oraz procesów elektronicznych z ¿yciem i psychik±.

Niniejsza strona, w miarê rozbudowy, ma coraz pe³niej obrazowaæ ci±gle jeszcze istniej±c± szansê wniesienia wk³adu w nowe i interesuj±ce spojrzenia na ¶wiat istot ¿ywych. Czy i w jakim stopniu nam siê to uda, zale¿eæ bêdzie zarówno od osób ju¿ zwi±zanych z Fundacj±, jak i tych, które za po¶rednictwem tej strony zechc± przyczyniæ siê do tego ambitnego i obci±¿onego pewnym ryzykiem przedsiêwziêcia. Pamiêtamy, ¿e w naszym Kraju takie ujêcie zainicjowa³ i propagowa³, a teraz mu patronuje, ten wybitny i wszechstronny Twórca, Patron Fundacji. Czujemy siê jego d³u¿nikami z powodu zaszczepionej nam pasji oraz zarysowanej wizji. Jednak jako ludzie wolni oraz zobowi±zani do twórczo¶ci i krytycyzmu, zamierzamy wnie¶æ nasz w³asny wk³ad w powstawanie bioelektroniki, jej uprzystêpnianie i zastanawianie siê nad tym w jaki sposób pozwala ona zrozumieæ nas samych oraz nasze miejsce we Wszech¶wiecie.O stronie - autor