English version


   MAPA STRONY
W. Sedlak -> Droga życiowa -> Chronologia wydarzeń - Wnuk M., Zon J., Ks. Prof. W. Sedlak / Publikacje -> Spis publikacji - Dysertacje nt Sedlaka - Wydawnictwo "Continuo" - Opinie o publikacjach / Fotografie / Głos / Sedlakizm / Wypowiedzi o Sedlaku

Niniejsze zestawieni jest drugą częścią opracowania pierwotnie opublikowanego w: Studia Sandomierskie 6 (1990-96), ss. 408-419.

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH I POPULARNONAUKOWYCH KS. PROF. WŁODZIMIERZA SEDLAKA

I. W niniejszym wykazie nie uwzględniono pozycji o charakterze wyłącznie publicystycznym lub popularno-naukowym (za wyjątkiem książek) oraz bardzo licznych wywiadów i publikacji prasowych. Wykaz tego rodzaju pozycji znaleźć można na przykład w bibliografii opracowanej przez S. Zielińskiego lub - E. Durlik (włącznie z informacją o recenzjach niektórych publikacji W. Sedlaka): a) Z i e l i ń s k i S., Bibliografia prac drukowanych Włodzimierza Sedlaka 1958-1985, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 23(3-4), (1986), 135-149, b) Durlik E., Włodzimierz S e d l a k Zestawienie bibliograficzne, Kielce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1993, 44 s. Bibliografie te nie uwzględniły jednak kilku prac umieszczonych tutaj.

II. Ogólne informacje o większości książek wydanych przez Wydawnictwo "Continuo" można znaleźć na naszej stronie, natomiast informacje o artykułach przetłumaczonych na język angielski można znaleźć w dziale Publikacje internetowe.

  Książki naukowe

 1. Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia. Warszawa: PWN; 1967. 84 s. [Komisja Ewolucjonizmu Polskiej Akademii Nauk. Materiały z ewolucjonizmu.]
 2. Bioelektronika 1967-1977. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX; 1979. 527 s. [Uwaga: książka stanowi zbiór 20-tu przedruków prac wcześniej opublikowanych i 7-iu nowych rozdziałów].
 3. Postępy fizyki życia. Warszawa: Inst. Wyd. PAX; 1984. 292 s. [Uwaga: spośród 19-tu rozdziałów książki - 3 są przedrukami prac wcześniejszych].
 4. Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1985. 178 s. [Uwaga: z 15-tu rozdziałów książki - 12-ie stanowi przedruki prac wcześniejszych].
 5. Wprowadzenie w bioelektronikę. Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo; 1988. 167 s.

  Książki popularnonaukowe

 6. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia. Warszawa: Wiedza Powszechna; 1973. (Biblioteka Wiedzy Współczesnej 'Omega'; Nr 246). 184 s.
 7. Bioelektronika - środowisko - człowiek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Oddział w Krakowie, (Nauka dla wszystkich nr 318); 1980. 48 s.
 8. Homo electronicus. Warszawa: PIW; 1980. 240 s. (Biblioteka Myśli Współczesnej) [Uwaga: a) 5-ty rozdział książki (s. 49-58) pt. Człowiek w kwantowej skrzynce biegów; tłumaczenie na j. ang.: The Man in the Quantum Gearbox: Who was Włodzimierz Sedlak? Published by Neuro Magnetic Systems, 999 E. Basse Rd., Suite 180, San Antonio, TX 79209, USA. (1994), s. 11- 19, b) 6-ty rozdział książki (s. 59-68) pt. Analiza elementarnego układu bioelektronicznego; tłumaczenie na j. ang.: Analysis of the elementary bioelectronic system, W: jw. s. 20-29. Drugie wydanie: Homo elektronicus, Wydawnictwo EKOMED, Opole 1994.
 9. Na początku było jednak światło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; 1986. 308 s. (Biblioteka Myśli Współczesnej).

  Książki autobiograficzne

 10. Życie jest światłem. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX; 1985. 351 s.
 11. W pogoni za nieznanym. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie; 1990. 448 s.
 12. Człowiek i Góry Świętokrzyskie. Warszawa: Książka i Wiedza; 1993. 248 s. (II-gie wydanie 1994). [Uwaga: jest to książka autobiograficzna z elementami popularnonaukowymi].
 13. Sedlak W., Listy do Matki, Radom: Wyd. "Continuo" 1997, ss. 205.
 14. Sedlak W., Boży kram. Kazania, Radom: Wyd. "Continuo" 1998, ss. 205.
 15. Sedlak W., Pamiętnik I. Antek z Ćmielowa, Radom: Wyd. "Continuo" 1999, ss. 185.
 16. Sedlak W., Pamiętnik II. Uciekaj do dziury, Radom: Wyd. "Continuo" 2001, ss. 222.
 17. Sedlak W., Pamiętnik III. Nie dla głupich. Radom: Wyd. "Continuo" 20003, ss. 238.
 18. Sedlak W., Pamiętnik IV. Ziemia Święta i nie tylko... Radom: Wyd. "Continuo" 2004, ss. 254.
 19. Życie jest światłem. (wznowienie 2004, ss. 302.)

  Inne pozycje książkowe

 20. Wykłady o bioelektronice. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP "Alma-Press" O/W-wa; 1987. 183 s. [skrypt].
 21. Inną drogą. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAK; 1988. 578 s. [Uwaga: zbiór 45-ciu prac wcześniej opublikowanych, w tym również publicystycznych i popularnonaukowych].
 22. Technologia Ewangelii. Poznań: Pallottinum; 1989. 312 s. [Uwaga: są to eseje na tematy teologiczne, światopoglądowe, popularnonaukowe i autobiograficzne].
 23. Teologia światła, czyli sięganie nieskończoności.

  Artykuły

  Sygnalizowane poniżej przedruki niektórych prac były dokonane z nielicznymi poprawkami w stosunku do swoich oryginałów.
 24. Relatywistyczne pojecie pojęcie czasu według Einsteina. Roczniki Filozoficzne. 1958; 6, z. 3(Prace z zakresu filozofii przyrody): 119-146.
 25. Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów. Roczniki Filozoficzne. 1959; 7, z. 3 (Prace z zakresu filozofii przyrody): 69-112. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 16-46].
 26. Teoretyczno-naukowe perspektywy silicydalnej ewolucji biochemicznej. Zeszyty Naukowe KUL. 1961; 4(3): 95-118. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 47-69].
 27. Milenijne refleksje świętokrzyskie. Zeszyty Naukowe KUL. 1962; 5(4): 49-69.
 28. Teoria silicydów i jej praktyczne znaczenie dla nauk biologicznych. Zeszyty Naukowe KUL. 1962; 5(1): 57-82. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 70-89].
 29. Wulkanizm i trzęsienia ziemi w geoenergetycznym zespole zjawisk. Roczniki Filozoficzne. 1963; 11, z. 3(Filozofia Przyrody): 45-64. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 364-384].
 30. Występowanie komponenta krzemowego w żywym ustroju. Kosmos, Seria A: Biologia. 1963; 12(6): 497-504.
 31. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 90-97].
 32. Ewolucja Ziemi. Zeszyty Naukowe KUL. 1964; 7(3): 59-70. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 385-398].
 33. Teoria łysogórskich gołoborzy. Roczniki Filozoficzne. 1964; 12, z. 3 (Filozofia Przyrody): 45-67.
 34. Krzem jako wskaźnik ewolucji biochemicznej. Kosmos, Seria A: Biologia. 1965; 14(1): 23-30. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 98-105].
 35. Rozwój myśli technicznej w Górach Świętokrzyskich w tysiącleciu poprzedzającym powstanie Państwa Polskiego. Zeszyty Naukowe KUL. 1965; 8(4): 53-65.
 36. Zróżnicowanie chemicznej treści Ziemi na strefy oraz zjawiska wulkanizmu. Roczniki Filozoficzne. 1965; 13, z. 3(Filozofia Przyrody): 31-54. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 398-425].
 37. Ewolucyjne uwarunkowania nowotworów u zwierząt. Kosmos, Seria A: Biologia. 1966; 15(2): 187-196. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 106-115].
 38. Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni. Roczniki Filozoficzne. 1966; 14, z. 3(Filozofia Przyrody): 27-52). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 155-180].
 39. Elektrostaza i ewolucja organiczna. Roczniki Filozoficzne. 1967; 15, z. 3 (Filozofia Przyrody): 31-58. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAK, Warszawa 1979, 53-85].
 40. Model układu emitującego pole biologiczne i elektrostaza. Kosmos, Seria A: Biologia. 1967; 16(2): 151-159. [Uwaga: a) przedruk W: Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 86-98; b) tłumaczenie na j. ang.: Model of a system emitting a biological field and its electrostasis. - Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1993), s. 1-19].
 41. Pole biologiczne a nowa wizja życia. Zeszyty Naukowe KUL. 1967; 10(1): 39-54. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 21-52].
 42. Góry Świętokrzyskie i człowiek w ostatnich tysiącleciach. Zeszyty Naukowe KUL. 1968; 11(2): 69-84.
 43. Podstawy ewolucji świadomości. Kosmos, Seria A: Biologia. 1968; 17(2): 161-169. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 344-356].
 44. Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach. Roczniki Filozoficzne. 1968; 16, z. 3(Filozofia Przyrody): 77-103. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 483-509].
 45. ABC elektromagnetycznej teorii życia. Kosmos, Seria A: Biologia. 1969; 18(2): 155-174. Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAX, Warszawa 1979, 99-112; b) tłumaczenie na j. ang.: ABC's of the electromagnetic theory of life. - Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1995), s. 1-14].
 46. Biofizyczne podstawy świadomości. Roczniki Filozoficzne. 1969; 17, z. 3 (Filozofia Przyrody): 125-155. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 203-234].
 47. O krzemie bardziej humanistycznie. Zeszyty Naukowe KUL. 1969; 12(3): 53-62. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 116-126].
 48. Biofizyczne aspekty ekologii. Wiadomości Ekologiczne. 1970; 16(1): 43-53. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 509-521].
 49. Hipnoza - telepatia - biofizyka. Zeszyty Naukowe KUL. 1970; 13(4): 43-52. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 357-370].
 50. Plazma fizyczna i laserowe efekty w układach biologicznych. Kosmos, Seria A: Biologia. 1970; 19(2): 143-154. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 206-223].
 51. Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne. 1970; 18, z. 3 (Filozofia Przyrody): 101-126. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 113-141].
 52. Kwantowe podstawy ruchu w świecie organicznym. Roczniki Filozoficzne. 1971; 19, z. 3 (Filozofia Przyrody): 91-112. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 371-395].
 53. Magnetohydrodynamika biologiczna w zarysie. Kosmos, Seria A: Biologia. 1971; 20(3): 191-201. [Uwaga: a) przedruk W: Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 188-205. b) tłumaczenie na j. ang.: Outline of biological magnetohydrodynamics, Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1993), s. 1-26].
 54. Joga w świetle współczesnej biofizyki. Zeszyty Naukowe KUL. 1972; 15(2): 43-52. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 396-410].
 55. Laserowe procesy biologiczne. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(5): 533-545. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 142-162].
 56. Plazma fizyczna jako podstawa bioenergetyki. Roczniki Filozoficzne. 1972; 20, z. 3 (Filozofia Przyrody): 125-148.
 57. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 224-251].
 58. Biologiczne wartości religii. W: K. Wojtyła, P. Kałwa, E. Materski, B. Pylak, W. Wójcik, M. A. Krąpiec, A. Słomkowski, J. Iwanicki, M. Rechowicz, W. Granat, W. Poplatek, J. Rybczyk, S. Kamiński, J. Kłoczowski, S. Sawicki (Komitet Redakcyjny). Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin: Wydawnictwo TN KUL; 1973: 643-650.
 59. Ochrona środowiska człowieka w zakresie niejonizującego promieniowania. Wiadomości Ekologiczne. 1973; 19(3): 223-237. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 521-539].
 60. Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia. Roczniki Filozoficzne. 1973; 21, z. 3 (Filozofia Przyrody): 65-87. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 136-159].
 61. Wpływ świadomości na somę człowieka w bioelektronicznym kontekście. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1973; 17(2): 69-77. [Uwaga: a) przedruk w: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 433-444].
 62. Biologiczne podstawy ochrony środowiska. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1974; 11(3-4): 17-30. [Uwaga: a) przedruk w: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 445-456].
 63. Stratygraficzna pozycja fauny Archeocjatowej z Łysej Góry. Roczniki Filozoficzne. 1974; 22, z. 3(Filozofia Przyrody): 103-119.
 64. Wprowadzenie w fotodynamikę strukturalną układów biologicznych. Kosmos, Seria A: Biologia. 1974; 23(5): 513-527. [Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 118-134. b) tłumaczenie na j. ang.: Introduction to the structural photodynamics of biological systems. Translated by Casimir D. Bernard, Edited by Leane E. Roffey, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 1-33].
 65. Znaczenie gołoborzy łysogórskich jako odkrywki kambru. Studia Kieleckie. 1974 (2-4): 37-45.
 66. Człowiek - biosfera - kosmosfera. Zeszyty Naukowe KUL. 1975; 18(1): 13-20. [Uwaga: a) tłumaczenie na j. ang.: Man - biosphere - cosmosphere, Zeszyty Naukowe KUL, 1978, 21, nr spec., s. 40-47; b) przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 457-468].
 67. Dynamika bioplazmy i metabolizm. Kosmos, Seria A: Biologia. 1975; 24(3): 261-272. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 279-295].
 68. The electromagnetic nature of life. W: Second International Congress of Psychotronic Research; June 30 - July 4, 1975; Monte Carlo. Monaco: The International Association for Psychotronic Research; 1975: 77-83.
 69. Ewolucja bioplazmy. Roczniki Filozoficzne. 1975; 23, z. 3 (Filozofia Przyrody): 95-116. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 296-320].
 70. Bioelektronika - bioplazma - antropologia przyszłości. Zeszyty Naukowe KUL. 1976; 19(1): 3-10. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 493-503].
 71. Bioplazma - nowy stan materii. W: W. Sedlak (red.), Bioplazma. Materiały I Konferencji poświeconej poświęconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 13-30. (II-gie wydanie 1977)
 72. Dzieje rzeki Kamiennej. Roczniki Filozoficzne. 1976; 24, z. 3 (Filozofia Przyrody): 51-70. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, IW PAK, Warszawa 1988, 425-449].
 73. Is life an electromagnetic phenomenon? W: W. Sedlak (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 73-81. (2-gie wydanie 1977).
 74. Wprowadzenie w bioakustykę kwantową. Kosmos, Seria A: Biologia. 1976; 25(3): 263-271. [Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 146-155; b) tłumaczenie na j. ang.: Introduction to quantum bioacoustics. Translated by Casimir D. Bernard; Leane E. Roffey, Editor; Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 1-13].
 75. Bioelektronika - krok naprzód w poznaniu życia. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1977; 14(3): 5-20. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 250-263].
 76. Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowo-akustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne. 1977; 25, z. 3 (Filozofia Przyrody): 149-170. [Uwaga: a) przedruk ze zmianami (m. in. brak czterech rysunków i skrócony tytuł, tj. "Kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej") W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 173-194. b) tłumaczenie na j. ang. (bez wszystkich rysunków): Quantum-acoustical foundation of biological information. Translated by Casimir D. Bernard; Leane E. Roffey, Editor; Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 14-36].
 77. Some aspects on the stratigraphy and taxonomy of Cambrian fauna found Łysa Góra (the Świętokrzyskie Mountains, Central Poland). W: Second International Symposium on Fossil Corals and Coral Reefs; 1975 Sept. 22-27; Paris. Paris: 'Memoires du BRGM'; 1977; No 89: 42-48.
 78. Bioelektronika w zespole jej metodycznych problemów. Roczniki Filozoficzne. 1978; 26, z. 3 (Filozofia Przyrody): 111-130. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 132-155].
 79. Elektroniczny model życia i perspektywy rozwoju biologii. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1978, (3 (20)): 119-131.
 80. Życie jest światłem. Bioelektronika i możliwości nowej antropologii. Studia Filozoficzne. 1978, [10(155)]: 91-101.
 81. Wprowadzenie w problematykę bioelektroniczną. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1978, (3(20)): 31-46. [Uwaga: II-gie Sympozjum Bioelektroniki: "Polska Bioelektronika 1967-1977 -Konfrontacje", 22-23 październik 1977, Warszawa].
 82. Bioelektronika - nowsze ujecie ożywionej materii. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis (Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego). 1979; 21 (Biol. 2): 71-80.
 83. Bioplazma jako podstawowa metoda sondażu życia. Roczniki Filozoficzne. 1979; 27, z. 3 (Filozofia Przyrody): 103-123.
 84. Metabolizm - bioelektronika - plazma biologiczna. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum nt. bioelektroniki; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Wyd. Tow. Nauk.; 1979; 23-31. (2-gie wydanie 1982).
 85. Antropologia dynamiczna w bioelektronicznej perspektywie. Przegląd Antropologiczny. 1980; 46(2): 315-320. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 243-250].
 86. Badawcze perspektywy bioelektroniki. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1980, (3(29)): 11-22. [Uwaga: a) przedruk (jednakże bez cytowanej literatury) W: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1980, Dodatek do Nr. 3(29), 5-15; b) przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX. Warszawa 1988, 305-314].
 87. Perspektywy bioelektroniki i aktualne realia. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1980, (Dodatek do Nr 3(29)): 75-81.
 88. Podstawy kwantowej paleobiofizyki. Roczniki Filozoficzne. 1980; 28, z. 3 (Filozofia Przyrody): 119-145.
 89. Problematyka życia sprzed 550 milionów lat na tle prac w rejonie Łysej Góry. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1980; 17(3): 3-12.
 90. Wpływ degradacji elektromagnetycznego środowiska geofizycznego na organizm ludzki. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 1980, (26): 387-399. [Uwaga: II Konferencja naukowa na temat: Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej. Kraków, 26-27 kwietnia 1980 r.].
 91. Eksperyment i synteza w biologii. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(2-4): 51- 60. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 118-128].
 92. Myślenie, planowanie i działanie w nauce na przykładzie biologii współczesnej. Studia Filozoficzne. 1981, (7-8 (188-189)): 87-96. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 99-110].
 93. Problemy planetarnej ochrony elektromagnetycznego środowiska w odniesieniu do populacji ludzkiej. W: Pola elektromagnetyczne. Materiały III konferencji nt. pomiarów i oceny działania pól elektromagnetycznych; 4-6 maja 1981; Łódź: Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym; 1981: 55-65. (Studia i Materiały Monograficzne, v. nr 4). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 539-549].
 94. Stresujący czynnik elektromagnetycznego środowiska urbanistycznego. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(2-4): 41-48. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 549-557].
 95. Zarys biologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne. 1981; 29, z. 3 (Filozofia Przyrody): 43-64.
 96. Konieczność i możliwość badań nad biologicznymi podstawami akupunktury. W: Pamiętnik I Krajowej Konferencji Akupunktury; 23-24 września 1982. Warszawa; 1983: 70-83. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 557-566].
 97. Natura ludzkiej świadomości w świetle bioelektroniki. Roczniki Filozoficzne. 1983; 31, z. 3 (Filozofia Przyrody): 83-91. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988,234-243].
 98. Teoria i teoretyzowanie w biologii. Kultura Oświata Nauka - Zeszyty Naukowe PAX. 1983, (6-7 (40-41)): 49-56. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 111-118].
 99. Bioelektronika - system nowego pojmowania życia. Roczniki Filozoficzne. 1984; 32, z. 3 (Filozofia Przyrody): 199-218.
 100. Potrzeba integracji w biologii. Kultura Oświata Nauka - Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. 1984, (2(44)): 102-109. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 324-342].
 101. Wybrane zagadnienia z bioelektroniki. Kultura Oświata Nauka - Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. 1984, (2(44)): 116-124. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 325-334].
 102. Z dziejów odkrycia śladów kambryjskiego życia w. kwarcytach łysogórskich. Rocznik Świętokrzyski. 1984; 12: 31-45. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 449-464].
 103. Ćwierćwiecze krzemowej teorii życia. Roczniki Filozoficzne. 1985; 33, z. 3 (Filozofia Przyrody): 115-133.
 104. Problem mikrofalowego kompleksu w ginekologii. W: M. Troszyński, B. Chazan (red.). Ciąża i środowisko: Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego w 35-lecie Instytutu Matki i Dziecka; 31.V.-2.VI. 1984; Jachranka. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii; 1985; 1: 47-56. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 566-573].
 105. Rola krzemu w ewolucji organicznej. W: W. B. Marciniec (Red.). Wybrane zagadnienia chemii krzemu. Wykłady plenarne VI Ogólnopolskiego Sympozjum Związków Krzemowo-Organicznych; 5-8 czerwca 1983; Dymaczewo k/Poznania. Poznań; 1985: 59-74. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ser. 'Chemia'. Nr 47). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 464-482].
 106. Organizacja i rozwój szkolnictwa w osadzie Sienno po wyzwoleniu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1986; 23(3-4): 11-29.
 107. Nieliniowość w biologii. Roczniki Filozoficzne. 1987-1988; 35-36, z. 3 (Filozofia Przyrody): 107-118.
 108. Teoria bioplazmy po 18 latach. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 11-19.
 109. Wejście w nieznane rejony życia. Roczniki Filozoficzne. 1989-1990; 37-38, z. 3 (Filozofia Przyrody): 207-216.
 110. Wokół człowieka. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1989; 26(3-4): 5-17.
 111. Specyficzne cechy bioelektroniki. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioelektronika. Materiały VI Krajowego Sympozjum; 20-21 listopada 1987; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1990: 35-43.
 112. Biologiczne i filozoficzne spojrzenie na bioelektronikę. W: T. Purtak (wstęp i opracowanie). Rzeźbiarz światła - twórca polskiej bioelektroniki. Warszawa-Radom: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX w Warszawie, Ośrodek Promocji Kultury Regionalnej w Radomiu; 1991: 105-118. (Zeszyty Monograficzne; Nr 4). [Uwaga: Referat wygłoszony na V Krajowym Sympozjum Bioelektroniki organizowanym przez PAX w Halinie w dniach 22-24 października 1987 pod hasłem 'Bioelektronika - humanistyka'].
 113. W. Sedlak, J. Piaskowski, Znalezienie łupek żelaza świętokrzyskiego oraz ich charakterystyka metalograficzna. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1961; 9(1): 89-105.
 114. Z. W. Wolkowski, W. Sedlak, J. Zon, The utility of bioelectronics and the bioplasma concept in the study of the biological terrain and its equilibrium. W: First World Energy Medicine Congress; 1977 Nov 18-20; Paris. Paris: ETS Jacques Vadebourg; 1978: 127-135. [Uwaga: przedruk W: Proceeding of International Symposium on Wave Therapeutics. Interaction of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation with Living Systems, Wolkowski Z. W. (Ed.), Versailles, 19-20 May 1979, Paris: 1983, 114-122].
 115. Z. W. Wolkowski, W. Sedlak, J. Zon, G. Jodkowska, Mechanisme plasmique de la reception du rayonnement electromagnetique a basse frequence par les systemes vivants. W: Z. W. Wolkowski (Ed.). Proceeding of International Symposium on Wave Therapeutics. Interaction of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation with Living Systems; 1979 May 19-20; Versailles. Paris; 1983: 139-158.

  Komunikaty, doniesienia i streszczenia referatów

 116. Piryt na Łysej Górze. Przegląd Geologiczny. 1958; 6(6): 276-277.
 117. Metoda odnajdywania żelaza ze starożytnego wytopu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1960; 8(4): 545-548.
 118. Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny. 1960; 8(8): 433-435.
 119. Hilemorfizm a fizykalna budowa atomu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. 1961; 8(3): 18-19.
 120. Rola krzemu jako mikroelementu w organizmie i teoria silicydów. W: Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (za okres od l stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1962 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1963, (13): 56-58.
 121. Występowanie pirytu na Łysej Górze. Przegląd Geologiczny. 1963; 11(9): 430-432.
 122. Występowanie manganu w masywie Łysicy. Przegląd Geologiczny. 1964; 12(10): 424-426.
 123. Rozwój myśli technicznej w Górach Świętokrzyskich w tysiącleciu poprzedzającym powstanie Państwa Polskiego. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 70-74.
 124. Wizja życia w kategoriach pola biologicznego. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 77-82.
 125. Z filozoficznej problematyki elementarnej przestrzeni elektromagnetycznej. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 85-87.
 126. Fauna Archaeocyatha z głównego pasma Gór Świętokrzyskich. Studia Philosophiae Christianae. 1968; 4(1): 165-167.
 127. Możliwości występowania prekambryjskiej formacji w głównym paśmie Gór Świętokrzyskich. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1967 r. do 31 grudnia 1967 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1968, (16): 213-217.
 128. Przedstawiciel Archaeogastropoda z masywu Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1968; 16(6): 298-299.
 129. Występowanie fauny Archaeocyatha w masywie Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1968; 16(12): 574-575.
 130. Bionika jako metoda badania życia. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL za okres od l stycznia 1968 r. do 31 grudnia 1968 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1969, (17): 115-122.
 131. Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny. 1969; 17(10): 512-514.
 132. Bioelektroniczne akcenty wysiłku fizycznego. W: Konferencja: Problemy odporności nieswoistej organizmu człowieka pracującego fizycznie. Streszczenia referatów i doniesień; 17 grudnia 1970; Warszawa. Warszawa: Komitet Fizjologii PAN i Katedra Fizjologii AWF, Warszawa; 1970: 17.
 133. Powstanie życia na Ziemi w świetle biofizyki. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (l stycznia 1969 - 31 grudnia 1969). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1970, (18): 100-104. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 127-131].
 134. Bioelektroniczne akcenty wysiłku fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1971; 15(4): 115-119. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 263-268].
 135. Możliwości badania początków życia na Ziemi. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za okres 1.1.1970 - 31. XII. 1970). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1971 (19): 138-141.
 136. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 132- 135].
 137. Wpływ świadomości na somę człowieka w bioelektronicznym kontekście. W: Wpływ aktywności ruchowej na strukturę psychofizyczną człowieka. Streszczenia referatów i doniesień; 15 listopada 1972; Warszawa. Warszawa; 1972: 8-9.
 138. Fauna Archaeocyatha z kambru Św. Krzyża w paśmie Łysogór. Zeszyty Naukowe KUL. 1973; 16(1): 81-83.
 139. Odkrycie kambryjskiej fauny archeocjatów w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (l stycznia 1971 r. - 31 grudnia 1971 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1973, (20): 243-246.
 140. Bioplazma i mechanizmy powysiłkowej odnowy. W: Restytucja powysiłkowa i problemy jej aktywizacji. Streszczenia referatów; 29-30 listopada 1974; Poznań. Poznań; 1974: 15-16.
 141. Możliwości holograficznego zapisu pamięci w układach biologicznych. Summarium - Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1972). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1974, (1(21)): 201-205. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAX, Warszawa 1979,411-417].
 142. Bioplazma - piąty stan materii. Summarium (za rok 1973). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1975, (2(22/1 Numer jubileuszowy)): 343-346.
 143. Natura uwagi przy bioelektronicznej interpretacji organizmu. W: Fizjologia i psychologia pracy zautomatyzowanej i jej uwarunkowania środowiskowe. Streszczenia referatów; Poznań. Poznań; 1975: 22-23.
 144. Paleontologiczne problemy krzemowe. Summarium (za rok 1973). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1975, [2(22/l/ Numer jubileuszowy)]: 329-335. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 160- 167].
 145. Some aspects of stratigraphy and taxonomy of Cambrian fauna discovered on Łysa Góra (The Świętokrzyskie Mts - Central Poland). W: Second International Symposium on Fossil Corals and Coral Reefs. Abstracts; 1975 Sept. 22-27; Paris. Paris; 1975: 2.
 146. Corallicyathida - nowy rząd kambryjskiej fauny z piaskowców kwarcytowych Łysej Góry. W: Materiały do II Konferencji paleontologów poświeconej badaniom paleontologicznym regionu świętokrzyskiego w ostatnim trzydziestoleciu; 14-16 września 1976; Kielce. Kielce; 1976: 28-29.
 147. Filozofia przyrody ożywionej i nauki biologiczne. Postulaty metodologiczne. Zeszyty Naukowe KUL. 1976; 19(2): 70-72. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 128-132].
 148. Kambryjska fauna Corallicyathida z Łysej Góry. Kwartalnik Geologiczny. 1976; 20(4): 966-967.
 149. Piezoelektryczne właściwości tkanek i bioenergetyka ruchu. W: Fizjologia i psychologia ćwiczeń rehabilitacyjnych stosowanych w chorobach wewnętrznych i zawodowych. Streszczenia referatów sympozjum; 9 grudnia 1976; Poznań. Poznań: Komitet Nauk Fizjologicznych PAN, Komisja Fizjologii Pracy, Aktywności Fizycznej i Wpływów Środowiskowych; 1976: 4-5.
 150. The fundamentals of quantum Information in living systems. W: Third International Congress on Psychotronic Research; Tokyo.; 1977; 2: 439-442.
 151. Bioenergetyczny charakter uwagi. Summarium (za 1976). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (5(25)): 127-134. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 275-284].
 152. Elektromagnetyczna przemiana energii w żywym ustroju. Summarium (za 1974). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978(3(23)): 16-21. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 268-275].
 153. Odkrycie megaskopowych glonów kambryjskich w Górach Świętokrzyskich. Summarium - Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1977). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (7(27)): 333-336.
 154. Podstawy bioakustyki kwantowej. Summarium- Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1975?). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (4(24)): 235-240.
 155. Cambrian megascopic algal-like forms accompanying Corallicyathida Sedlak, 1975, in quartzite beds of Mt. Łysa Góra (Góry Świętokrzyskie Mts Central Poland). W: Third International Symposium on Fossil Cnidarians; 1979 Sept. 24; Warszawa. Warszawa; 1979: 71.
 156. Cambrian megascopic algal-like form accompanying Corallicyathida in quartzite beds of Łysa Góra. Acta Paleontologica Polonica. 1980; 25(3/4): 669-670, pl. 57, 58.
 157. Electronic properties of biological matter as the basis of receipting electro-magnetic fields by organism. W: J. Malko (Ed.). Biological effects of electromagnetic fields (abstracts of papers); 1980 Sept. 7-14; Bierutowice. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej; 1980: 17. (M. Kloza (Ed.). Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, v. 54 (Seria: Konferencje 13).
 158. Wpływ degradacji elektromagnetycznego środowiska geofizycznego na organizm ludzki. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 1980, (22): 128-130. [Uwaga: II Konferencja naukowa na temat: Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej. Materiały naukowe. (Streszczenia). Kraków, 26-27 kwietnia 1980 r.].
 159. Biologiczny kompleks badawczy. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1981(1(30)): 92-96.
 160. Postępy biofizyki i człowiek współczesny. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(1): 5-8. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 91-98].
 161. W. Sedlak, J. Piaskowski, Z prac nad historią techniki: Badania produktów dawnego hutnictwa żelaznego w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Informacyjny Instytutu Odlewnictwa, dod. 'Przeglądu Odlewnictwa' (Kraków). 1960; 10(11-12): 22-24.

  Recenzje i polemiki

 162. Recenzja: W. M. Iniuszyn, W. S. Griszczenko, N. A. Worobiew, N. N. Szujskoj, N. N. Fedorowa, F. F. Gibadulin.: O biołogiczeskoj suszcznosti effekta Kirlian (Koncepcija biołogiczeskoj płazmy). Kazachskij Fakultiet. Ałma Ata 1968, s. 39 + 2 fot. Kosmos, Seria A: Biologia. 1971; 20(3): 261-265.
 163. Recenzja: W. M. Iniuszin, Lazernyj swet i żiwoj organizm. Kazachsk. Gosud. Uniw. Ałma Ata 1970, s. 45. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(3): 293-295.
 164. Recenzja: Woprosy bioenergetyki (Materiały nauczno-metodiczeskogo seminara) Kazachskij Gasudarstw. Uniw. im. S. M. Kirowa, Ałma Ata 1969, s. 82, tab. 10. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(1): 93-96.
 165. W. Sedlak, Z. Hajduk, Recenzja: "Stanisław Mazierski: Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań-Warszawa-Lublin 1972 ss. 413". Roczniki Filozoficzne. 1973; 21, z. 3(Filozofia Przyrody): 149-150.
 166. W. Sedlak, J. Piaskowski, Odpowiedź na uwagi krytyczne prof. Mieczysława Radwana w sprawie artykułu: 'Znalezienie łupek żelaza świętokrzyskiego oraz ich charakterystyka metalograficzna'. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1961; 9(4): 789-796.

  Inne publikacje

 167. Problematyczna fauna kambryjska meduzowatych z południowego zbocza Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1967; 15(9): 420.
 168. Biologia teoretyczna. W: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.). Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1976; T. 2: 578.
 169. Bioplazma. W: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.). Encyklopedia katolicka. Lublin: TN KUL; 1976; T. 2: 582.
 170. Podsumowanie I Konferencji 'Bioplazma'. W: W. Sedlak, (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 83-84. (2-gie wydanie 1977).
 171. Słowo wstępne do Konferencji 'Bioplazma'. W: W. Sedlak (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 11-12. (II-gie wydanie 1977).
 172. Podsumowanie i zamkniecie sympozjum. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1979; 238-240. (Rozprawy Wydziału Filozoficznego, v. 33) (2-gie wydanie 1982).
 173. Wprowadzenie w obrady. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1979; 7-8. (Rozprawy Wydziału Filozoficznego, v. 33). (2-gie wydanie: 1982).
 174. Od klasycznej do najnowszej biologii. W: S. Mazierski (Red.). Zarys filozofii przyrody ożywionej. Lublin: RW KUL; 1980: 9-25. [Uwaga: rozdział w podręczniku; przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 180-202].
 175. Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne. 1982; 30, z. 3 (Filozofia Przyrody): 5-25. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 71-91].
 176. Nauka i myślenie. Roczniki Filozoficzne. 1983; 31, z. 3(Filozofia Przyrody): 197-204. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 314-325].
 177. Krzem - pierwiastek młodości (Szkic scenariusza filmu oświatowego). Roczniki Filozoficzne. 1986; 34, z. 3(Filozofia Przyrody): 203-218.
 178. Otwarcie obrad II Konferencji na temat bioplazmy. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 9-10.
 179. Podsumowanie Konferencji. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 159-161.
 180. Podsumowanie. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioelektronika. Materiały VI Krajowego Sympozjum; 20-21 listopada 1987; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1990: 193-194.
 181. Do polskiego wydania. W: R. Becker, G. Selden, Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX i Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka; 1994: 425-430. [Uwaga: tłumaczył z j. ang. J. Zon [Oryginał: The Body Electric. Electromagnetism and the Foundation of Life. Quill, William Morrow, New York 1985, ss. 365.].

  Prace opublikowane po napisaniu niniejszego biogramu
  (nalezą do nich też uwzględnione wyżej książki biograficzne: Listy do matki oraz Pamiętniki I-IV)

 182. Sedlak W., A possibility of quantum evolution language, W: The Biology of Language. - S. Puppel (Ed.), Amsterdam: J. Benjamins Publ. Comp., 1995, s. 257-263.
 183. Sedlak W., Zagubiony Bóg, Poznań: Pallottinum 1996, ss. 200.
 184. Sedlak W., Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności, Radom: Wyd. "Continuo" 1997, ss. 172.
 185. Sedlak W., Quo vadis, Homo? Rekolekcje dla inteligencji. Radom: Wyd. "Continuo" 2000, ss. 206.
 186. Sedlak W., Pójdź za mną. Rekolekcje dla duchowieństwa. Radom: Wyd. "Continuo" 2002, ss. 222.
 187. Sedlak W., Mała monografia bioelektroniki. Bioelektronika dla wszystkich. Radom: Wyd. "Continuo" 2000, ss. 222.

  Ukazała się ponadto książka:

 188. U stóp Mistrza - Rozmowy z ks. Włodzimierzem Sedlakiem, opracował ks. Andrzej Małachowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza, "Signum", 1994, ss. 164.

O stronie - autor