English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy / Działalność

STATUT FUNDACJI BIOELEKTRONIKI im. WŁODZIMIERZA SEDLAKA


I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
V. ORGANY FUNDACJI
VI. ZMIANA STATUTU
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1
Fundacja pod nazwą "Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka", w dalszej części niniejszego Statutu zwana "Fundacją", ustanowiona przez: Adama Adamskiego, Andrzeja Czyżewskiego, Stanisława Fudakowskiego, Eustachiusza Gadulę, Jerzego Lechowskiego, Marka Łucjana, Edmunda Malinę, Wacława Muzyczkę, Kazimierza Rymuszkę, Ryszarda Schaeffera, Włodzimierza Sedlaka, Bogusława Sikorskiego, Stowarzyszenie PAX (reprezentowane przez Czesława Dąbrowskiego), Michała Urbańskiego, Mariana Wnuka i Józefa Zona, zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Kancelarii Notarialnej w Lublinie - Barbarą Miączewską, w dniu 13 maja 1992 r., repertorium A nr 4403/92, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U . Nr 21, poz. 97) i Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach (Dz. U . Nr. 19, poz. 82) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 2
Przez bioelektronikę rozumie się dziedzinę badań dotyczących:
a) elektronicznych właściwości układów żywych, biomateriałów i biomimetyków,
b) realizowania się w bioukładach rozwiązań analogicznych do znanych w elektronice technicznej i technice elektronowej oraz stosowania w tych dziedzinach rozwiązań wzorowanych na organizmach żywych,
c) relacji pomiędzy elektronicznymi własnościami biostruktur a procesami życiowymi, psychiką i czynnikami zewnętrznymi,
d) kwantowo-polowego opisu organizacji układów żywych, procesów informacyjnych i psychicznych.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, zawierającym jej nazwę i siedzibę oraz znakiem Fundacji umieszczonym w środku.§ 8
Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie bioelektroniki oraz ich popularyzacja.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie i gromadzenie środków materialnych umożliwiających działalność statutową,
b) rozdzielanie funduszy stypendialnych dla badaczy, rozpoczynających pracę twórczą w dziedzinie bioelektroniki,
c) finansowanie lub dofinansowywanie badań i publikacji naukowych z zakresu bio elektroniki a także związanych z nią dociekań filozoficznych i metadyscyplinarnych,
d) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowej z zakresu bioelektroniki,
e) organizowanie spotkań naukowych, kursów i szkoleń,
f) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzację osiągnięć bioelektroniki,
g) prowadzenie działalności wydawniczej,
h) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi w zakresie zadań statutowych Fundacji,
i) przyznawanie nagród i medali honorowych,
j) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

§ 10
Dla osiągania swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych zbieżną z celami Fundacji.§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 23.700.000,- (dwudziestu trzech milionów siedmiuset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
a ) subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
b) odsetek bankowych od funduszu założycielskiego,
c) dochodów z działalności gospodarczej,
d) dochodów z imprez publicznych,
e) dochodów z praw, majątku nieruchomego i ruchomego,
f) dywidend oraz zysków z akcji i udziału w spółkach.


§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości określonej uchwałą Rady Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora z prawem zasiadania w Radzie Fundacji nadaje Rada Fundacji drogą uchwały.
3. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
§ 16
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) wydawniczym (książki, czasopisma, broszury, foldery, plakaty),
b) produkcji (aparatura naukowa, diagnostyczna i terapeutyczna, filmy naukowe
i popularnonaukowe, preparaty i odczynniki, pomoce dydaktyczne, programy kompu- terowe, książki, czasopisma, broszury, foldery, plakaty),
c) usług (wykłady, kursy, konsultacje, tłumaczenia, raporty, ekspertyzy, oceny, wykazy bibliograficzne, diagnostyka i terapia organizmów żywych, prace technicz- no-budowlane),
d) handlu (wydawnictwa, sprzęt i programy komputerowe, bazy danych, aparatura, filmy, preparaty i odczynniki, pomoce dydaktyczne, materiały budowlane i biurowe).

§ 17
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy Funduszu Założycielskiego, z odsetek bankowych od Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 18
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej "zakładami".

§ 19
1. Dyrektora zakładu powołuje i odwołuje odpowiednią uchwałą Zarząd Fundacji.
2. Zakres działania zakładu oraz uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści § 32 pkt 1h niniejszego statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 20
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 21
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.§ 22
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Rada Naukowa,
- Zarząd Fundacji,
- Komisja Rewizyjna.RADA FUNDACJI

§ 23
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy i Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem, że złożą - przed upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby (miejsca zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - pisemne oświadczenie o zamiarze brania udziału w pracach Rady.
2. Przedstawiciel Fundatora lub Sponsora ma prawo członkostwa w organach Fundacji tak długo, jak długo istnieje osoba prawna lub fizyczna, którą on reprezentuje.
3. Przedstawiciel Fundatora lub Sponsora wybrany do pełnienia funkcji w organach Fundacji musi być tą samą osobą fizyczną przez cały czas pełnienia funkcji.
4. Członek Rady Fundacji może być jednocześnie członkiem Rady Naukowej i Zarządu (albo Komisji Rewizyjnej).
5. Członkostwo Rady Fundacji wygasa w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) nieusprawiedliwionego nie brania udziału w posiedzeniach Rady przez 2 lata,
c) w przypadku wskazanym w § 23 pkt.2.


§ 24
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 25
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona prezydium w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji.
2. Kadencja prezydium trwa trzy lata. Nie ma ograniczenia liczby kadencji, na które mogą być wybierani członkowie prezydium.


§ 26
1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji:
a) z inicjatywy prezydium Rady,
b) na wniosek Zarządu,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji w terminie do czterech tygodni od daty otrzymania wniosku.
2. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw dotyczących punktu "g" w § 27.
5. O terminach posiedzeń i ich programie członkowie Rady Fundacji muszą być powiadamiani pisemnie na co najmniej 14 dni wcześniej.


§ 27
Do Rady Fundacji należy:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
d) rozpatrywanie sprawozdań Rady Naukowej, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie absolutorium dla poszczególnych członków Rady Naukowej i Zarządu lub dla tych ciał w pełnym składzie,
f) powoływanie i odwoływanie Rady Naukowej, Zarządu i jego Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
g) prawo odwołania każdego z członków Zarządu, Rady Naukowej i prezydium Rady Fundacji, w każdym czasie, o ile Rada Fundacji zbierze się w co najmniej 2/3 swojego składu i uchwali odwołanie większością co najmniej 2/3 głosów,
h) prawo nadawania tytułu Sponsora Fundacji z uprawnieniem do zasiadania w Radzie Fundacji,
i) zatwierdzanie regulaminów działania Rady Naukowej i Zarządu,
j) ustalanie wysokości wynagrodzenia i nagród dla członków Zarządu Fundacji,
k) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w : § 36, § 37 p. 3, § 38 p. 2 i 4.


RADA NAUKOWA

§ 28
1. Rada Naukowa liczy od trzech do piętnastu osób i składa się z twórców skupionych wokół idei Fundacji.
2. Członek Rady Naukowej musi legitymować się posiadaniem w swoim dorobku publikacji naukowych. Co najmniej 1/2 członków Rady muszą stanowić osoby, które ogłosiły prace w zakresie nauk przyrodniczych.
3. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Rada Naukowa zbiera się nie rzadziej niż co pół roku.
5. W posiedzeniach Rady Naukowej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu bez prawa głosu stanowiącego.
6. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
7. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
. 8. Kadencja Rady Naukowej trwa 3 lata. Nie ma ograniczenia liczby kadencji, na które mogą być wybierani członkowie Rady.

§ 29
1. Do zakresu działania Rady Naukowej należy:
a) ustalanie kierunków działalności naukowej i popularyzatorskiej Fundacji,
b) opiniowanie wniosków o finansowanie prac naukowych mieszczących się w zakresie celów Fundacji,
c) podejmowanie decyzji w sprawach finansowania działalności naukowej w granicach środków przeznaczonych na ten cel przez Zarząd, d) opiniowanie programów dydaktycznych.
2. Rada Naukowa składa sprawozdanie z działalności przed upływem swojej kadencji Radzie Fundacji najpóźniej na jeden miesiąc przed planowanym zebraniem Rady Fundacji.


ZARZĄD FUNDACJI

§ 30
1. Zarząd Fundacji składa się z od pięciu do siedmiu osób i jest powoływany na okres kadencji trwający 3 lata. Nie ma ograniczenia liczby kadencji, na które mogą być wybie- rani członkowie Zarządu.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 31
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; z wyjątkiem spraw wskazanych w : § 36, § 37 pkt. 3 i § 38 pkt. 2.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i Rady Naukowej.


§ 32
1. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) prowadzi na bieżąco sprawy Fundacji zgodnie z jej statutem,
c) uchwala wieloletnie oraz roczne programy działania Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala regulamin Biura Fundacji,
g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
h) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze oraz samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fun- dacji,
i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,
j) podejmuje inicjatywę w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
2. Zarząd składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności Radzie Fundacji
najpóźniej na jeden miesiąc przed planowanym zebraniem Rady Fundacji.

§ 33
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 34
1. Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu oraz zgodność działań ze Statutem pozostałych organów Fundacji.
2. Komisja składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływana na 3-letnią kadencję.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Komisja przedkłada coroczne sprawozdania Radzie Fundacji najpóźniej na jeden miesiąc przed planowanym posiedzeniem Rady Fundacji.§ 35
Zmiana statutu nie może polegać na istotnych zmianach celu Fundacji.

§ 36
Wniosek w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.§ 37
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 38
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Wniosek w przedmiocie likwidacji Fundacji przedstawia Zarząd Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały, a decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością co najmniej 3/4 głosów, przy zachowaniu warunku quorum.
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.


Podpisy Fundatorów:

Lublin, dn. 30 grudnia 1992 r.
Aktualizacja statutu: 11 lutego 2016 r.

O stronie - autor